REACH

ford reach cover image

REACH
Ford har åtagit sig att främja ansvarsfull tillverkning, hantering och användning av våra produkter. Det är därför vi stödjer de underliggande målen för REACH, en EU -förordning som gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Vi stödjer specifikt förordning EG 1907/2006) artikel 33 (1).  Det beror på att förordningen avser särskilt farliga ämnen (SVHC) som finns på den aktuella listan för godkännande.

Om dessa ämnen finns i en produkt är det viktigt att garantera säker användning. Förordningen är utformad för att göra det möjligt för kunder att vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder: ett mål som vi till fullo stöttar.